Laziz Khasanov Saydivalievich
Laziz Khasanov Saydivalievich

President of the National Association of Taekwon-DO ITF Uzbekistan & Vice-president W.A.S.C.O

Abduvaliev Gafurjan Azamovich
Abduvaliev Gafurjan Azamovich

Vice President of the Association

Shaubaev Abdulkhakim Khamidullaevich
Shaubaev Abdulkhakim Khamidullaevich

Vice President of the Association

Jiyanbayev Otabek Eshdavlatovich
Jiyanbayev Otabek Eshdavlatovich

Vice President of the Association

Ergasheva Zukhra Rustam Qizi
Ergasheva Zukhra Rustam Qizi

Association Head Coach(Female)

Rashidov Farxod
Rashidov Farxod

Secretary General

Hayrullaeyev Khasan Khairullaevich
Hayrullaeyev Khasan Khairullaevich

Vice President of the Association

Pak Dmitry Alekseevich
Pak Dmitry Alekseevich

Association head coach

Oybek Jalilov
Oybek Jalilov

vise-president